ગુજરાત બોર્ડે 12મા સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ જાહેર કર્યું છે

ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા તેની વેબસાઈટ પર જાહેરાત કરીને જણાવ્યું છે કે ધોરણ 12 નું સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ તા.04-06-2022 ના રોજ સવારે 8.00 કલાકે જાહેર કરવામાં આવશે.

Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board, Gandhinagar

HSC GENERAL MARCH-2022 EXAM RESULT

gseb.org સાઈટ પર જાઓ

હવે અહીં તમારો 6 અંકનો સીટ નંબર દાખલ કરો

ત્યારબાદ  'ગો' બટન દબાવો.

તમારું પરિણામ 2022 સ્ક્રીન પર દેખાશે.

તમારું પરિણામ ડાઇરેક્ટ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો. 👇 👇 👇 👇 👇 👇